برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1395-09-10

400,000

ریال
بعد از
1395-09-10

600,000

ریال

اساتید

قبل از
1395-09-10

400,000

ریال
بعد از
1395-09-10

600,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1395-09-10

600,000

ریال
بعد از
1395-09-10

800,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1395-09-10

600,000

ریال
بعد از
1395-09-10

800,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

قبل از
1395-09-10

800,000

ریال
بعد از
1395-09-10

1,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 5

قبل از
1395-09-10

800,000

ریال
بعد از
1395-09-10

1,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 6

قبل از
1395-09-10

400,000

ریال
بعد از
1395-09-10

600,000

ریال

نوع عضویت شماره 7

قبل از
1395-09-10

600,000

ریال
بعد از
1395-09-10

800,000

ریال

نوع عضویت شماره 8

قبل از
1395-09-10

800,000

ریال
بعد از
1395-09-10

1,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.