برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-09-10
400,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
600,000 ریال
2
تا تاریخ 1395-09-10
400,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
600,000 ریال
3
تا تاریخ 1395-09-10
600,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
800,000 ریال
4
تا تاریخ 1395-09-10
600,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
800,000 ریال
5
تا تاریخ 1395-09-10
800,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
1,000,000 ریال
6
تا تاریخ 1395-09-10
800,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
1,000,000 ریال
7
تا تاریخ 1395-09-10
400,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
600,000 ریال
8
تا تاریخ 1395-09-10
600,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
800,000 ریال
9
تا تاریخ 1395-09-10
800,000 ریال
پس از تاریخ 1395-09-10
1,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS
1395-11-27 14:00-17:00
آزمایشگاه مرکزی دستگاهی 15
500,000 ریال
9 دکتر سهیلا صمدی
2 مقدمه ای بر بلورشناسی
1395-11-27 14:00-17:00
آزمایشگاه مرکزی دستگاهی 15
500,000 ریال
1 دکتر علیرضا عباسی