چهارشنبه 27 بهمن 1395
08:45 تا 09:00
افتتاحیه
افتتاحیه
چهارشنبه 27 بهمن 1395
09:00 تا 09:40
سخنرانی
دکتر عیسی یاوری
سخنران مدعو
محل برگزاری
پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار
چهارشنبه 27 بهمن 1395
09:40 تا 10:20
سخنرانی
دکتر عبدالجلیل مستشاری
سخنرانی
محل برگزاری
پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار
چهارشنبه 27 بهمن 1395
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر ناصر شریفی سنجانی
سخنرانی
محل برگزاری
پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار
چهارشنبه 27 بهمن 1395
11:00 تا 11:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 27 بهمن 1395
11:40 تا 12:20
سخنرانی
دکتر ژانت سلیمان نژاد
سخنرانی
چهارشنبه 27 بهمن 1395
12:20 تا 12:40
سخنرانی
دکتر راحله رستمیان
Equilibrium Modeling of Doxycycline Adsorption by Graphene Oxide Nanosheets
محل برگزاری
پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار
چهارشنبه 27 بهمن 1395
12:40 تا 13:00
سخنرانی
فاطمه کوهفر
Removal of cholesterol by polysaccharide bionanocomposites
محل برگزاری
پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار
پنج شنبه 28 بهمن 1395
09:00 تا 09:30
سخنرانی
دکتر مریم مطلبی پور
3He/4He Separation Using Oxygen Functionalized Porous Graphene
پنج شنبه 28 بهمن 1395
09:40 تا 10:40
نشست تخصصی
میزگرد شیمی با عنوان کسب و کار در شیمی
پنج شنبه 28 بهمن 1395
10:40 تا 11:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و رائه پوستر
پنج شنبه 28 بهمن 1395
11:40 تا 12:10
سخنرانی
دکتر نفیسه جلالی منش
Palladium Catalyzed/Norbornene Mediated Selective Aromatic Functionalization
پنج شنبه 28 بهمن 1395
12:10 تا 12:30
سخنرانی
دکتر مهناز نجفی
A 3-D Coordination Polymer as Heterogeneous Catalyst
پنج شنبه 28 بهمن 1395
12:30 تا 13:00
اختتامیه
اختتامیه