چهارشنبه 27 بهمن 1395 09:00 تا 09:40
دکتر عیسی یاوری
سخنران مدعو
چهارشنبه 27 بهمن 1395 09:40 تا 10:20
دکتر عبدالجلیل مستشاری
سخنرانی
چهارشنبه 27 بهمن 1395 10:30 تا 11:00
دکتر ناصر شریفی سنجانی
سخنرانی
چهارشنبه 27 بهمن 1395 11:40 تا 12:20
دکتر ژانت سلیمان نژاد
سخنرانی
چهارشنبه 27 بهمن 1395 12:40 تا 13:00
فاطمه کوهفر
Removal of cholesterol by polysaccharide bionanocomposites