محورهای همایش:

 • شیمی تجزیه
 • شیمی آلی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی معدنی
 • شیمی کاربردی
 • نانوشیمی
 • شیمی پلیمر
 • الکتروشیمی
 • کمومتری
 • فیتوشیمی
 • شیمی داروئی
 • بیوشیمی
 • بیوفیزیک
 • بیوانفورماتیک
 • بیوتکنولوژی
 • مهندسی شیمی
 • شیمی آرایشی و بهداشتی
 • سایر گرایش­های مرتبط